با سلام
مجموعه گزارش کار های درس آز PLC که در ترم 4 رشته کنترل(گرایش ساخت و تولید) زیر نظر استاد خیابانی تدریس می شود برای شما دوستان فراهم آورده شده است

 

1-2- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید 1key ، موتور 1 روشن شود.

2-2- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید 1key ، موتور 1 و لامپ 1 همزمان روشن شوند.

3-2- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

(یک مرتبه بوسیله کوئل معمولی و یک مرتبه بوسیله کوئل هاي set و reset برنامه را اجرا نمایید)

4-2-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که با 1key بتوان جهت چرخش موتور 1 را کنترل نمود .

به طوریکه اگر 1key وصل بود ؛ موتور راستگرد و اگر 1key قطع بود ؛ موتور چپگرد بچرخد.

5-2- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که اگر موتور خاموش بود ؛ لامپ 2 روشن و اگر موتور روشن بود ؛ لامپ 2 خاموش باشد.

6-2-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که در هر 360 درجه چرخش موتور از صفر تا 180 درجه ، لامپ 1 روشن باشد و از

180 درجه تا 360 درجه ، لامپ 2 روشن باشد.

(راهنمایی : از سنسورها استفاده شود)

7-2- برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر فقط یکی وصل بود ؛ لامپ 3 روشن شود.

8-2- برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر هر 3 قطع و یا هر 3 وصل بودند ، لامپ 3 روشن شود.

9-2-برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر یکی وصل بود ، لامپ 1 روشن شود.

اگر دو تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ 2 با هم روشن شوند.

اگر سه تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ 3 روشن شوند.

( راهنمایی : از حافظه M استفاده نمایید)

10-2-برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

حفاظت را طوري رعایت نمایید که اگر دست بر روي شستی start باقی بماند ؛ بتوان با شستی stop موتور را خاموش نمود .

11-2-برنامه اي بنویسید که اگر 1key وصل شد ، لامپ 1 روشن شود. سپس اگر 1key قطع شد ، لامپ 2 روشن شود .

بوسیله stop بتوان لامپ ها را خاموش نمود.

(راهنمایی : استفاده از لبه ها P و N )

12-12-برنامه اي بنویسید که با تحریک start ، لامپ هاي 1و2و3 روشن شوند.

با برداشتن دست از روي start ، لامپ هاي 4و5و6 روشن شوند .

با تحریک stop ، لامپ هاي 1و2و3 خاموش شوند.

با برداشتن دست از روي stop ، لامپ هاي 4و5و6 خاموش شوند.

13-2- برنامه اي بنویسید که بوسیله start بتوان موتور1 را به صورت “رله ضربه” راه اندازي نمود.

[zarinpalpaiddownloads id=”67″]

قیمت : 2000 تومان

به طوریکه با تحریک استارت ، موتور روشن شود ؛ با تحریک مجدد start ، موتور خاموش شود و این امر تکرار پذیر باشد.

3-1 -برنامه اي بنویسید که با وصل شدن 1key ، لامپ 1 پس از 5 ثانیه روشن شود.

3-2- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن 1key ، لامپ 2 روشن و پس از 8 ثانیه خاموش گردد.

3-3- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن 1key ، لامپ 3 روشن و با قطع شدن 1key ، پس از 5 ثانیه خاموش گردد.

3-4- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن و پس از 5 ثانیه خاموش گردد.

3-5- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، لامپ 1 روشن ، پس از 5 ثانیه موتور روشن و لامپ 1 خاموش گردد. با تحریک شستی stop موتور خاموش گردد.

3-6- برنامه یکی پس از دیگري را براي 3 لامپ بنویسید. به طوریکه با تحریک start ، لامپ 1 روشن ، پس از 2 ثانیه لامپ 2

روشن و پس از 2 ثانیه لامپ 3 نیز روشن شود. با تحریک stop هر 3 لامپ خاموش شوند.

3-7- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که پس از 2 ثانیه از روشن شدن لامپ 3 ، هر 3 لامپ خاموش شوند.

3-8- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که سیکل به طور اتومات تکرار گردد.

3-9- برنامه یکی به جاي دیگري را براي لامپ هاي 1 ، 2 و 3 به صورت سیکل اتومات بنویسید. شروع با start و پایان با stop .

3-10- برنامه اي بنویسید که با وصل کلید 1key ، لامپ 1 با فرکانس Hz5.0 شروع به چشمک زدن نماید .

(استفاده از تایمرها)

3-12- برنامه اي براي کنترل یک ماشین لباسشویی صنعتی بنویسید .

با تحریک شستی start سیستم شروع به کار می کند. در ابتدا شیر برقی ورود آب( لامپ 1) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( 1key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

پس از 3 ثانیه موتور شستشو روشن می گردد. به طوریکه 4 ثانیه راستگرد و 4 ثانیه چپگرد کار می کند.

فرآیند شستشو به مدت 30 ثانیه ادامه می یابد.

سپس موتور شستشو خاموش می شود و پس از 3 ثانیه ، شیر برقی خروج آب( لامپ 2) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( 2key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

در هر لحظه بتوان با تحریک شستی stop کل سیستم را خاموش نمود.

0.5 شروع به چشمک زدن نماید. Hz لامپ 1 با فرکانس ، key -11-3 برنامه اي بنویسید که با وصل کلید 1

(استفاده از فلگ ها)

-13-3 برنامه اي براي کنترل چراغ راهنمایی بنویسید.

سیستم شروع به کار می کند. Key با وصل کلید 1

5 و 6 مربوط به خیابان دوم است. ، 2 و 3 مربوط به خیابان اول و لامپ هاي 4 ، لامپ هاي 1

عملکرد بدین صورت است که لامپ سبز خیابان اول روشن می شود و پس از 5 ثانیه لامپ زرد به مدت 2 ثانیه روشن می شود؛

همزمان خیابان دوم چراغ قرمز است.

وصل است ادامه می یابد. Key سپس خیابان دوم سبز می شود و وضعیت لامپ ها عوض می شود. این سیکل مادامیکه 1

[zarinpalpaiddownloads id=”68″]

قیمت : 3000 تومان

4-1- برنامه ای طراحی نمایید که پس از 5 مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ 1 روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTU )

4-2- برنامه ای طراحی نمایید که پس از 5 مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ 1 روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTD )

4-3- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور 1 روشن شود. پس از 10 مرتبه چرخش خاموش گردد .  )Prox.Switch استفاده از(

4-4- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک شستی استارت ، یکی به عدد کانتر افزوده شود و با تحریک شستی استپ ، یکی از آن کم گردد. اگر 5 => CV ، لامپ سبز روشن و اگر 0 =CV < ، لامپ قرمز روشن شود. و نیز اگر 5CV <  < 0 باشد ؛ لامپ زرد روشن شود .(استفاده از CTUD)

4-5- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ زرد روشن شود.

اگر در مدت زمان 10 ثانیه حداقل 5 مرتبه استارت را فشردیم ، لامپ زرد خاموش و لامپ سبز روشن شود.

اگر در مدت زمان 10 ثانیه این اتفاق نیافتاد، لامپ زرد خاموش و لامپ قرمز روشن شود.

با تحریک استپ تمام سیستم خاموش می شود. (لامپ ها ، کانترها و تایمرها)

4-6- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور 1 روشن شود. 5 دور راستگرد بچرخد. سپس 5 دور چپگرد بچرخد .

سپس متوقف شود. با تحریک مجدد استارت ، سیکل دوباره تکرار گردد.

4-7- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ 1 با فرکانس Hz0.5 چشمک بزند. پس از 10 مرتبه چشمک زدن خاموش شود.

4-8- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت موتور 1 روشن شود و با استپ خاموش گردد.

دو کانتر در نظر بگیرید که تعداد چرخش موتور را نمایش دهند. یک کانتر عدد یکان و یک کانتر عدد دهگان را نمایش دهد.

4-9- برنامه ای طراحی نمایید که با هر مرتبه تحریک شستی استارت ، اعمال زیر انجام شود.

تحریک اول : لامپ 1 روشن ، تحریک دوم : لامپ 2 روشن،  تحریک سوم : لامپ 3 روشن ،

تحریک چهارم : لامپ 1 چشمک زن شود ، تحریک پنجم : لامپ 2 چشمک زن شود ، تحریک ششم : لامپ3 چشمک زن شود تحریک هفتم : همه لامپ ها خاموش شوند. این سیکل قابلیت تکرار داشته باشد.

4-10- برنامه ای برای کنترل ماشین لباسشویی صنعتی طراحی نمایید.

سیستم با تحریک استارت شروع به کار می کند و با تحریک استپ متوقف می گردد.

وصل کلید 1Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو 1 و وصل کلید 2Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو 2 می باشد .

در صورت قطع بودن و یا همزمان وصل بودن کلید ها ، هیچ برنامه ای اجرا نمی شود.

برنامه شستشو 1 : موتور 1 روشن می شود و پس از 10 ثانیه خاموش می گردد.

برنامه شستشو 2 : موتور 1 به مدت 5 ثانیه چپگرد ، 2 ثانیه توقف ، 5 ثانیه راستگرد کار کند. این سیکل 3 مرتبه تکرار گردد و سپس موتور خاموش گردد.

[zarinpalpaiddownloads id=”69″]

قیمت : 4000 تومان

5-1- برنامه ای بنویسید که مقدار عدد BCD Switch را بخواند و نمایش دهد.

5-2- برنامه ای بنویسید که با تغییر BCD Switch ، خروجیهای ذیل بدین صورت عمل نمایند.

1BCD= : لامپ 1 روشن شود

2BCD= : لامپ 2 روشن شود

3BCD= : لامپ 3 روشن شود

در هر حالتی غیر از موارد فوق ، موتور روشن شود

5-3- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

زمان روشن بودن موتور از طریق کلید BCD قابل تنظیم باشد( بین 0 تا 9 ثانیه)

5-4- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

پس از n مرتبه چرخش خاموش گردد( .n=BCD Switch)

5-5- برنامه ای طراحی نمایید که فرمول ریاضی زیر را محاسبه نماید.  X=BCD Switch)

Y=2X2+10

5-6- برنامه ای برای مانیتورینگ وضعیت یک منبع آب طراحی نمایید.

به طوریکه میزان آب درون مخزن برحسب 0 تا 9 متر توسط BCD Switch مشخص می شود .

اگر 8BCD<<2 لامپ سبز روشن شود

اگر 2BCD<= ، پمپ آب) موتور( برای پر کردن منبع روشن شود. و نیز لامپ زرد به طور چشمک زن روشن شود اگر 0BCD= ، یعنی منبع خالی شده و لامپ قرمز نیز چشمک زن روشن شود اگر 8BCD>= ، لامپ سبز چشمک زن روشن شود )یعنی منبع رو به پر شدن است)

5-7- برنامه ای طراحی نمایید که بتوان یک متغیر عددی مثل X را کنترل نمود. )n= BCD Switch( با هر مرتبه تحریک استارت X به اندازه n2 مرتبه افزایش کرد.

با هر مرتبه تحریک استپ X به اندازه n مرتبه کاهش داد.

اگر استپ را 3 ثانیه نگه داشتیم ، X صفر شود.

5-8- برنامه ای طراحی نمایید که یک شمارنده اتومات بسازد. مقدار شمارنده را با عدد X نمایش می دهیم.

اگر 1Key وصل بود ؛ شمارنده صعودی بشمرد و اگر 2Key  وصل بود ؛ نزولی بشمرد.

اگر Key ها هر دو وصل بودند و یا هیچکدام وصل نبود ؛ هیچ عملی انجام نشود.

پله های عددی شمارش صعودی یا نزولی از طریق پارامتر n مشخص می شود. (n=BCD Switch) پله های زمانی شمارش صعودی یا نزولی برابر با 1 ثانیه باشد.

با تحریک استپ ، مقدار X صفر گردد.

[zarinpalpaiddownloads id=”70″]

قیمت : 4000 تومان

6-1- با توجه به اینکه ورودی های آنالوگ موجود بر روی ست PLC از نوع ولتاژی 10v~0 و نیز از نوع جریانی 20mA~4 می باشند ؛ حداکثر حد تفکیک(resolution)را برای هر کدام از ورودی ها بدست آورید.

6-2- برنامه ای بنویسید که مقدار ولتاژ ولوم(Analog Input) را بخواند و آنرا در رنج 10v~0 نمایش دهد.

6-3- برنامه فوق را به گونه ای اصلاح نمایید که مقدار را در رنج 10,000~0 نمایش دهد.

6-4-  برنامه ای بنویسید که مقدار ولوم را خوانده و به عدد 10~0 تبدیل نماید.

اگر مقدار ولوم = صفر بود ؛ لامپ ها خاموش باشند.

اگر ولوم ≤ 1 بود ؛ لامپ 1 روشن شود.

اگر ولوم ≤ 2 بود ؛ لامپ 2 نیز روشن شود.

به همین ترتیب تا لامپ 6 به همین شکل روشن شوند.

اگر ولوم = 11 بود ؛ موتور1 نیز روشن گردد.

[zarinpalpaiddownloads id=”71″]

قیمت : 4000 تومان

 

کل دستور کار ها با تخفیف قیمت به صورت یکجا

[zarinpalpaiddownloads id=”72″]

قیمت کل : 25000 تومان

قیمت بعد از تخفیف : 20000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *