با سلام
مجموعه گزارش کار های درس آز PLC که در ترم ۴ رشته کنترل(گرایش ساخت و تولید) زیر نظر استاد خیابانی تدریس می شود برای شما دوستان فراهم آورده شده است

گزارش کار ۱ (دستور کار ۱-۱ تا ۳-۱ )

۱-۱  تمام اجزای ست PLC را شناسایی و در جدول ذیل آنها را لیست نمایید.

۱-۲ تعیین ادرس اجزای ورودی: تمام ورودی های شناسایی شده را در جدول ذیل مدتب نمایید و آدرس اتصال آنها به PLC را به روش صحیح شناسایی نمایید.

۱-۳ تعیین آدرس اجرزای خروجی: تمام خروجی های شناسایی شده را در جدول ذیل مرتب نمایید و آدرس اتصال آنها به PLC را به روش صحیح شناسایی نمایید. برنامه PLC مربوط را رسم نمایید.

در پایان هر آزمایش، یک نتیجه گیری انجام می شود که در گزارش کار نیز ذکر می شود. نتیجه گیری شامل موارد ذیل است.

الف)نکاتی که در هنگام انجام آزمایش فرا گرفتیم.

ب)نکاتی که در قسمت تئوری آزمایشگاه مطرح گردید.

ج)برداشت ها و نتیجه گیری های شخصی که حین انجام آزمایش بدست آوردیم.

۱-۲- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید ۱key ، موتور ۱ روشن شود.

۲-۲- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید ۱key ، موتور ۱ و لامپ ۱ همزمان روشن شوند.

۳-۲- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

(یک مرتبه بوسیله کوئل معمولی و یک مرتبه بوسیله کوئل هاي set و reset برنامه را اجرا نمایید)

۴-۲-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که با ۱key بتوان جهت چرخش موتور ۱ را کنترل نمود .

به طوریکه اگر ۱key وصل بود ؛ موتور راستگرد و اگر ۱key قطع بود ؛ موتور چپگرد بچرخد.

۵-۲- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که اگر موتور خاموش بود ؛ لامپ ۲ روشن و اگر موتور روشن بود ؛ لامپ ۲ خاموش باشد.

۶-۲-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که در هر ۳۶۰ درجه چرخش موتور از صفر تا ۱۸۰ درجه ، لامپ ۱ روشن باشد و از

۱۸۰ درجه تا ۳۶۰ درجه ، لامپ ۲ روشن باشد.

(راهنمایی : از سنسورها استفاده شود)

۷-۲- برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر فقط یکی وصل بود ؛ لامپ ۳ روشن شود.

۸-۲- برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر هر ۳ قطع و یا هر ۳ وصل بودند ، لامپ ۳ روشن شود.

۹-۲-برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر یکی وصل بود ، لامپ ۱ روشن شود.

اگر دو تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ ۲ با هم روشن شوند.

اگر سه تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ ۳ روشن شوند.

( راهنمایی : از حافظه M استفاده نمایید)

۱۰-۲-برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

حفاظت را طوري رعایت نمایید که اگر دست بر روي شستی start باقی بماند ؛ بتوان با شستی stop موتور را خاموش نمود .

۱۱-۲-برنامه اي بنویسید که اگر ۱key وصل شد ، لامپ ۱ روشن شود. سپس اگر ۱key قطع شد ، لامپ ۲ روشن شود .

بوسیله stop بتوان لامپ ها را خاموش نمود.

(راهنمایی : استفاده از لبه ها P و N )

۱۲-۱۲-برنامه اي بنویسید که با تحریک start ، لامپ هاي ۱و۲و۳ روشن شوند.

با برداشتن دست از روي start ، لامپ هاي ۴و۵و۶ روشن شوند .

با تحریک stop ، لامپ هاي ۱و۲و۳ خاموش شوند.

با برداشتن دست از روي stop ، لامپ هاي ۴و۵و۶ خاموش شوند.

۱۳-۲- برنامه اي بنویسید که بوسیله start بتوان موتور۱ را به صورت “رله ضربه” راه اندازي نمود.

به طوریکه با تحریک استارت ، موتور روشن شود ؛ با تحریک مجدد start ، موتور خاموش شود و این امر تکرار پذیر باشد.

۳-۱ -برنامه اي بنویسید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۱ پس از ۵ ثانیه روشن شود.

۳-۲- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۲ روشن و پس از ۸ ثانیه خاموش گردد.

۳-۳- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۳ روشن و با قطع شدن ۱key ، پس از ۵ ثانیه خاموش گردد.

۳-۴- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن و پس از ۵ ثانیه خاموش گردد.

۳-۵- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، لامپ ۱ روشن ، پس از ۵ ثانیه موتور روشن و لامپ ۱ خاموش گردد. با تحریک شستی stop موتور خاموش گردد.

۳-۶- برنامه یکی پس از دیگري را براي ۳ لامپ بنویسید. به طوریکه با تحریک start ، لامپ ۱ روشن ، پس از ۲ ثانیه لامپ ۲

روشن و پس از ۲ ثانیه لامپ ۳ نیز روشن شود. با تحریک stop هر ۳ لامپ خاموش شوند.

۳-۷- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که پس از ۲ ثانیه از روشن شدن لامپ ۳ ، هر ۳ لامپ خاموش شوند.

۳-۸- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که سیکل به طور اتومات تکرار گردد.

۳-۹- برنامه یکی به جاي دیگري را براي لامپ هاي ۱ ، ۲ و ۳ به صورت سیکل اتومات بنویسید. شروع با start و پایان با stop .

۳-۱۰- برنامه اي بنویسید که با وصل کلید ۱key ، لامپ ۱ با فرکانس Hz5.0 شروع به چشمک زدن نماید .

(استفاده از تایمرها)

۳-۱۲- برنامه اي براي کنترل یک ماشین لباسشویی صنعتی بنویسید .

با تحریک شستی start سیستم شروع به کار می کند. در ابتدا شیر برقی ورود آب( لامپ ۱) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( ۱key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

پس از ۳ ثانیه موتور شستشو روشن می گردد. به طوریکه ۴ ثانیه راستگرد و ۴ ثانیه چپگرد کار می کند.

فرآیند شستشو به مدت ۳۰ ثانیه ادامه می یابد.

سپس موتور شستشو خاموش می شود و پس از ۳ ثانیه ، شیر برقی خروج آب( لامپ ۲) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( ۲key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

در هر لحظه بتوان با تحریک شستی stop کل سیستم را خاموش نمود.

۰٫۵ شروع به چشمک زدن نماید. Hz لامپ ۱ با فرکانس ، key -11-3 برنامه اي بنویسید که با وصل کلید ۱

(استفاده از فلگ ها)

-۱۳-۳ برنامه اي براي کنترل چراغ راهنمایی بنویسید.

سیستم شروع به کار می کند. Key با وصل کلید ۱

۵ و ۶ مربوط به خیابان دوم است. ، ۲ و ۳ مربوط به خیابان اول و لامپ هاي ۴ ، لامپ هاي ۱

عملکرد بدین صورت است که لامپ سبز خیابان اول روشن می شود و پس از ۵ ثانیه لامپ زرد به مدت ۲ ثانیه روشن می شود؛

همزمان خیابان دوم چراغ قرمز است.

وصل است ادامه می یابد. Key سپس خیابان دوم سبز می شود و وضعیت لامپ ها عوض می شود. این سیکل مادامیکه ۱

۴-۱- برنامه ای طراحی نمایید که پس از ۵ مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ ۱ روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTU )

۴-۲- برنامه ای طراحی نمایید که پس از ۵ مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ ۱ روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTD )

۴-۳- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور ۱ روشن شود. پس از ۱۰ مرتبه چرخش خاموش گردد .  )Prox.Switch استفاده از(

۴-۴- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک شستی استارت ، یکی به عدد کانتر افزوده شود و با تحریک شستی استپ ، یکی از آن کم گردد. اگر ۵ => CV ، لامپ سبز روشن و اگر ۰ =CV < ، لامپ قرمز روشن شود. و نیز اگر ۵CV <  < 0 باشد ؛ لامپ زرد روشن شود .(استفاده از CTUD)

۴-۵- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ زرد روشن شود.

اگر در مدت زمان ۱۰ ثانیه حداقل ۵ مرتبه استارت را فشردیم ، لامپ زرد خاموش و لامپ سبز روشن شود.

اگر در مدت زمان ۱۰ ثانیه این اتفاق نیافتاد، لامپ زرد خاموش و لامپ قرمز روشن شود.

با تحریک استپ تمام سیستم خاموش می شود. (لامپ ها ، کانترها و تایمرها)

۴-۶- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور ۱ روشن شود. ۵ دور راستگرد بچرخد. سپس ۵ دور چپگرد بچرخد .

سپس متوقف شود. با تحریک مجدد استارت ، سیکل دوباره تکرار گردد.

۴-۷- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ ۱ با فرکانس Hz0.5 چشمک بزند. پس از ۱۰ مرتبه چشمک زدن خاموش شود.

۴-۸- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت موتور ۱ روشن شود و با استپ خاموش گردد.

دو کانتر در نظر بگیرید که تعداد چرخش موتور را نمایش دهند. یک کانتر عدد یکان و یک کانتر عدد دهگان را نمایش دهد.

۴-۹- برنامه ای طراحی نمایید که با هر مرتبه تحریک شستی استارت ، اعمال زیر انجام شود.

تحریک اول : لامپ ۱ روشن ، تحریک دوم : لامپ ۲ روشن،  تحریک سوم : لامپ ۳ روشن ،

تحریک چهارم : لامپ ۱ چشمک زن شود ، تحریک پنجم : لامپ ۲ چشمک زن شود ، تحریک ششم : لامپ۳ چشمک زن شود تحریک هفتم : همه لامپ ها خاموش شوند. این سیکل قابلیت تکرار داشته باشد.

۴-۱۰- برنامه ای برای کنترل ماشین لباسشویی صنعتی طراحی نمایید.

سیستم با تحریک استارت شروع به کار می کند و با تحریک استپ متوقف می گردد.

وصل کلید ۱Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو ۱ و وصل کلید ۲Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو ۲ می باشد .

در صورت قطع بودن و یا همزمان وصل بودن کلید ها ، هیچ برنامه ای اجرا نمی شود.

برنامه شستشو ۱ : موتور ۱ روشن می شود و پس از ۱۰ ثانیه خاموش می گردد.

برنامه شستشو ۲ : موتور ۱ به مدت ۵ ثانیه چپگرد ، ۲ ثانیه توقف ، ۵ ثانیه راستگرد کار کند. این سیکل ۳ مرتبه تکرار گردد و سپس موتور خاموش گردد.

۵-۱- برنامه ای بنویسید که مقدار عدد BCD Switch را بخواند و نمایش دهد.

۵-۲- برنامه ای بنویسید که با تغییر BCD Switch ، خروجیهای ذیل بدین صورت عمل نمایند.

۱BCD= : لامپ ۱ روشن شود

۲BCD= : لامپ ۲ روشن شود

۳BCD= : لامپ ۳ روشن شود

در هر حالتی غیر از موارد فوق ، موتور روشن شود

۵-۳- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

زمان روشن بودن موتور از طریق کلید BCD قابل تنظیم باشد( بین ۰ تا ۹ ثانیه)

۵-۴- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

پس از n مرتبه چرخش خاموش گردد( .n=BCD Switch)

۵-۵- برنامه ای طراحی نمایید که فرمول ریاضی زیر را محاسبه نماید.  X=BCD Switch)

Y=2X2+10

۵-۶- برنامه ای برای مانیتورینگ وضعیت یک منبع آب طراحی نمایید.

به طوریکه میزان آب درون مخزن برحسب ۰ تا ۹ متر توسط BCD Switch مشخص می شود .

اگر ۸BCD<<2 لامپ سبز روشن شود

اگر ۲BCD<= ، پمپ آب) موتور( برای پر کردن منبع روشن شود. و نیز لامپ زرد به طور چشمک زن روشن شود اگر ۰BCD= ، یعنی منبع خالی شده و لامپ قرمز نیز چشمک زن روشن شود اگر ۸BCD>= ، لامپ سبز چشمک زن روشن شود )یعنی منبع رو به پر شدن است)

۵-۷- برنامه ای طراحی نمایید که بتوان یک متغیر عددی مثل X را کنترل نمود. )n= BCD Switch( با هر مرتبه تحریک استارت X به اندازه n2 مرتبه افزایش کرد.

با هر مرتبه تحریک استپ X به اندازه n مرتبه کاهش داد.

اگر استپ را ۳ ثانیه نگه داشتیم ، X صفر شود.

۵-۸- برنامه ای طراحی نمایید که یک شمارنده اتومات بسازد. مقدار شمارنده را با عدد X نمایش می دهیم.

اگر ۱Key وصل بود ؛ شمارنده صعودی بشمرد و اگر ۲Key  وصل بود ؛ نزولی بشمرد.

اگر Key ها هر دو وصل بودند و یا هیچکدام وصل نبود ؛ هیچ عملی انجام نشود.

پله های عددی شمارش صعودی یا نزولی از طریق پارامتر n مشخص می شود. (n=BCD Switch) پله های زمانی شمارش صعودی یا نزولی برابر با ۱ ثانیه باشد.

با تحریک استپ ، مقدار X صفر گردد.

۶-۱- با توجه به اینکه ورودی های آنالوگ موجود بر روی ست PLC از نوع ولتاژی ۱۰v~0 و نیز از نوع جریانی ۲۰mA~4 می باشند ؛ حداکثر حد تفکیک(resolution)را برای هر کدام از ورودی ها بدست آورید.

۶-۲- برنامه ای بنویسید که مقدار ولتاژ ولوم(Analog Input) را بخواند و آنرا در رنج ۱۰v~0 نمایش دهد.

۶-۳- برنامه فوق را به گونه ای اصلاح نمایید که مقدار را در رنج ۱۰,۰۰۰~۰ نمایش دهد.

۶-۴-  برنامه ای بنویسید که مقدار ولوم را خوانده و به عدد ۱۰~۰ تبدیل نماید.

اگر مقدار ولوم = صفر بود ؛ لامپ ها خاموش باشند.

اگر ولوم ≤ ۱ بود ؛ لامپ ۱ روشن شود.

اگر ولوم ≤ ۲ بود ؛ لامپ ۲ نیز روشن شود.

به همین ترتیب تا لامپ ۶ به همین شکل روشن شوند.

اگر ولوم = ۱۱ بود ؛ موتور۱ نیز روشن گردد.

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لوگوی تایید سایت

logo-samandehi