با سلام
مجموعه گزارش کار های درس آز PLC که در ترم ۴ رشته کنترل(گرایش ساخت و تولید) زیر نظر استاد خیابانی تدریس می شود برای شما دوستان فراهم آورده شده است

 

۱-۲- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید ۱key ، موتور ۱ روشن شود.

۲-۲- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید ۱key ، موتور ۱ و لامپ ۱ همزمان روشن شوند.

۳-۲- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

(یک مرتبه بوسیله کوئل معمولی و یک مرتبه بوسیله کوئل هاي set و reset برنامه را اجرا نمایید)

۴-۲-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که با ۱key بتوان جهت چرخش موتور ۱ را کنترل نمود .

به طوریکه اگر ۱key وصل بود ؛ موتور راستگرد و اگر ۱key قطع بود ؛ موتور چپگرد بچرخد.

۵-۲- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که اگر موتور خاموش بود ؛ لامپ ۲ روشن و اگر موتور روشن بود ؛ لامپ ۲ خاموش باشد.

۶-۲-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که در هر ۳۶۰ درجه چرخش موتور از صفر تا ۱۸۰ درجه ، لامپ ۱ روشن باشد و از

۱۸۰ درجه تا ۳۶۰ درجه ، لامپ ۲ روشن باشد.

(راهنمایی : از سنسورها استفاده شود)

۷-۲- برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر فقط یکی وصل بود ؛ لامپ ۳ روشن شود.

۸-۲- برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر هر ۳ قطع و یا هر ۳ وصل بودند ، لامپ ۳ روشن شود.

۹-۲-برنامه اي بنویسید که از بین ۱key2 ، key و start اگر یکی وصل بود ، لامپ ۱ روشن شود.

اگر دو تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ ۲ با هم روشن شوند.

اگر سه تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ ۳ روشن شوند.

( راهنمایی : از حافظه M استفاده نمایید)

۱۰-۲-برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

حفاظت را طوري رعایت نمایید که اگر دست بر روي شستی start باقی بماند ؛ بتوان با شستی stop موتور را خاموش نمود .

۱۱-۲-برنامه اي بنویسید که اگر ۱key وصل شد ، لامپ ۱ روشن شود. سپس اگر ۱key قطع شد ، لامپ ۲ روشن شود .

بوسیله stop بتوان لامپ ها را خاموش نمود.

(راهنمایی : استفاده از لبه ها P و N )

۱۲-۱۲-برنامه اي بنویسید که با تحریک start ، لامپ هاي ۱و۲و۳ روشن شوند.

با برداشتن دست از روي start ، لامپ هاي ۴و۵و۶ روشن شوند .

با تحریک stop ، لامپ هاي ۱و۲و۳ خاموش شوند.

با برداشتن دست از روي stop ، لامپ هاي ۴و۵و۶ خاموش شوند.

۱۳-۲- برنامه اي بنویسید که بوسیله start بتوان موتور۱ را به صورت “رله ضربه” راه اندازي نمود.

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

به طوریکه با تحریک استارت ، موتور روشن شود ؛ با تحریک مجدد start ، موتور خاموش شود و این امر تکرار پذیر باشد.

۳-۱ -برنامه اي بنویسید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۱ پس از ۵ ثانیه روشن شود.

۳-۲- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۲ روشن و پس از ۸ ثانیه خاموش گردد.

۳-۳- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن ۱key ، لامپ ۳ روشن و با قطع شدن ۱key ، پس از ۵ ثانیه خاموش گردد.

۳-۴- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور ۱ روشن و پس از ۵ ثانیه خاموش گردد.

۳-۵- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، لامپ ۱ روشن ، پس از ۵ ثانیه موتور روشن و لامپ ۱ خاموش گردد. با تحریک شستی stop موتور خاموش گردد.

۳-۶- برنامه یکی پس از دیگري را براي ۳ لامپ بنویسید. به طوریکه با تحریک start ، لامپ ۱ روشن ، پس از ۲ ثانیه لامپ ۲

روشن و پس از ۲ ثانیه لامپ ۳ نیز روشن شود. با تحریک stop هر ۳ لامپ خاموش شوند.

۳-۷- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که پس از ۲ ثانیه از روشن شدن لامپ ۳ ، هر ۳ لامپ خاموش شوند.

۳-۸- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که سیکل به طور اتومات تکرار گردد.

۳-۹- برنامه یکی به جاي دیگري را براي لامپ هاي ۱ ، ۲ و ۳ به صورت سیکل اتومات بنویسید. شروع با start و پایان با stop .

۳-۱۰- برنامه اي بنویسید که با وصل کلید ۱key ، لامپ ۱ با فرکانس Hz5.0 شروع به چشمک زدن نماید .

(استفاده از تایمرها)

۳-۱۲- برنامه اي براي کنترل یک ماشین لباسشویی صنعتی بنویسید .

با تحریک شستی start سیستم شروع به کار می کند. در ابتدا شیر برقی ورود آب( لامپ ۱) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( ۱key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

پس از ۳ ثانیه موتور شستشو روشن می گردد. به طوریکه ۴ ثانیه راستگرد و ۴ ثانیه چپگرد کار می کند.

فرآیند شستشو به مدت ۳۰ ثانیه ادامه می یابد.

سپس موتور شستشو خاموش می شود و پس از ۳ ثانیه ، شیر برقی خروج آب( لامپ ۲) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( ۲key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

در هر لحظه بتوان با تحریک شستی stop کل سیستم را خاموش نمود.

۰٫۵ شروع به چشمک زدن نماید. Hz لامپ ۱ با فرکانس ، key -11-3 برنامه اي بنویسید که با وصل کلید ۱

(استفاده از فلگ ها)

-۱۳-۳ برنامه اي براي کنترل چراغ راهنمایی بنویسید.

سیستم شروع به کار می کند. Key با وصل کلید ۱

۵ و ۶ مربوط به خیابان دوم است. ، ۲ و ۳ مربوط به خیابان اول و لامپ هاي ۴ ، لامپ هاي ۱

عملکرد بدین صورت است که لامپ سبز خیابان اول روشن می شود و پس از ۵ ثانیه لامپ زرد به مدت ۲ ثانیه روشن می شود؛

همزمان خیابان دوم چراغ قرمز است.

وصل است ادامه می یابد. Key سپس خیابان دوم سبز می شود و وضعیت لامپ ها عوض می شود. این سیکل مادامیکه ۱

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

۴-۱- برنامه ای طراحی نمایید که پس از ۵ مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ ۱ روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTU )

۴-۲- برنامه ای طراحی نمایید که پس از ۵ مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ ۱ روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTD )

۴-۳- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور ۱ روشن شود. پس از ۱۰ مرتبه چرخش خاموش گردد .  )Prox.Switch استفاده از(

۴-۴- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک شستی استارت ، یکی به عدد کانتر افزوده شود و با تحریک شستی استپ ، یکی از آن کم گردد. اگر ۵ => CV ، لامپ سبز روشن و اگر ۰ =CV < ، لامپ قرمز روشن شود. و نیز اگر ۵CV <  < 0 باشد ؛ لامپ زرد روشن شود .(استفاده از CTUD)

۴-۵- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ زرد روشن شود.

اگر در مدت زمان ۱۰ ثانیه حداقل ۵ مرتبه استارت را فشردیم ، لامپ زرد خاموش و لامپ سبز روشن شود.

اگر در مدت زمان ۱۰ ثانیه این اتفاق نیافتاد، لامپ زرد خاموش و لامپ قرمز روشن شود.

با تحریک استپ تمام سیستم خاموش می شود. (لامپ ها ، کانترها و تایمرها)

۴-۶- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور ۱ روشن شود. ۵ دور راستگرد بچرخد. سپس ۵ دور چپگرد بچرخد .

سپس متوقف شود. با تحریک مجدد استارت ، سیکل دوباره تکرار گردد.

۴-۷- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ ۱ با فرکانس Hz0.5 چشمک بزند. پس از ۱۰ مرتبه چشمک زدن خاموش شود.

۴-۸- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت موتور ۱ روشن شود و با استپ خاموش گردد.

دو کانتر در نظر بگیرید که تعداد چرخش موتور را نمایش دهند. یک کانتر عدد یکان و یک کانتر عدد دهگان را نمایش دهد.

۴-۹- برنامه ای طراحی نمایید که با هر مرتبه تحریک شستی استارت ، اعمال زیر انجام شود.

تحریک اول : لامپ ۱ روشن ، تحریک دوم : لامپ ۲ روشن،  تحریک سوم : لامپ ۳ روشن ،

تحریک چهارم : لامپ ۱ چشمک زن شود ، تحریک پنجم : لامپ ۲ چشمک زن شود ، تحریک ششم : لامپ۳ چشمک زن شود تحریک هفتم : همه لامپ ها خاموش شوند. این سیکل قابلیت تکرار داشته باشد.

۴-۱۰- برنامه ای برای کنترل ماشین لباسشویی صنعتی طراحی نمایید.

سیستم با تحریک استارت شروع به کار می کند و با تحریک استپ متوقف می گردد.

وصل کلید ۱Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو ۱ و وصل کلید ۲Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو ۲ می باشد .

در صورت قطع بودن و یا همزمان وصل بودن کلید ها ، هیچ برنامه ای اجرا نمی شود.

برنامه شستشو ۱ : موتور ۱ روشن می شود و پس از ۱۰ ثانیه خاموش می گردد.

برنامه شستشو ۲ : موتور ۱ به مدت ۵ ثانیه چپگرد ، ۲ ثانیه توقف ، ۵ ثانیه راستگرد کار کند. این سیکل ۳ مرتبه تکرار گردد و سپس موتور خاموش گردد.

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

۵-۱- برنامه ای بنویسید که مقدار عدد BCD Switch را بخواند و نمایش دهد.

۵-۲- برنامه ای بنویسید که با تغییر BCD Switch ، خروجیهای ذیل بدین صورت عمل نمایند.

۱BCD= : لامپ ۱ روشن شود

۲BCD= : لامپ ۲ روشن شود

۳BCD= : لامپ ۳ روشن شود

در هر حالتی غیر از موارد فوق ، موتور روشن شود

۵-۳- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

زمان روشن بودن موتور از طریق کلید BCD قابل تنظیم باشد( بین ۰ تا ۹ ثانیه)

۵-۴- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

پس از n مرتبه چرخش خاموش گردد( .n=BCD Switch)

۵-۵- برنامه ای طراحی نمایید که فرمول ریاضی زیر را محاسبه نماید.  X=BCD Switch)

Y=2X2+10

۵-۶- برنامه ای برای مانیتورینگ وضعیت یک منبع آب طراحی نمایید.

به طوریکه میزان آب درون مخزن برحسب ۰ تا ۹ متر توسط BCD Switch مشخص می شود .

اگر ۸BCD<<2 لامپ سبز روشن شود

اگر ۲BCD<= ، پمپ آب) موتور( برای پر کردن منبع روشن شود. و نیز لامپ زرد به طور چشمک زن روشن شود اگر ۰BCD= ، یعنی منبع خالی شده و لامپ قرمز نیز چشمک زن روشن شود اگر ۸BCD>= ، لامپ سبز چشمک زن روشن شود )یعنی منبع رو به پر شدن است)

۵-۷- برنامه ای طراحی نمایید که بتوان یک متغیر عددی مثل X را کنترل نمود. )n= BCD Switch( با هر مرتبه تحریک استارت X به اندازه n2 مرتبه افزایش کرد.

با هر مرتبه تحریک استپ X به اندازه n مرتبه کاهش داد.

اگر استپ را ۳ ثانیه نگه داشتیم ، X صفر شود.

۵-۸- برنامه ای طراحی نمایید که یک شمارنده اتومات بسازد. مقدار شمارنده را با عدد X نمایش می دهیم.

اگر ۱Key وصل بود ؛ شمارنده صعودی بشمرد و اگر ۲Key  وصل بود ؛ نزولی بشمرد.

اگر Key ها هر دو وصل بودند و یا هیچکدام وصل نبود ؛ هیچ عملی انجام نشود.

پله های عددی شمارش صعودی یا نزولی از طریق پارامتر n مشخص می شود. (n=BCD Switch) پله های زمانی شمارش صعودی یا نزولی برابر با ۱ ثانیه باشد.

با تحریک استپ ، مقدار X صفر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

۶-۱- با توجه به اینکه ورودی های آنالوگ موجود بر روی ست PLC از نوع ولتاژی ۱۰v~0 و نیز از نوع جریانی ۲۰mA~4 می باشند ؛ حداکثر حد تفکیک(resolution)را برای هر کدام از ورودی ها بدست آورید.

۶-۲- برنامه ای بنویسید که مقدار ولتاژ ولوم(Analog Input) را بخواند و آنرا در رنج ۱۰v~0 نمایش دهد.

۶-۳- برنامه فوق را به گونه ای اصلاح نمایید که مقدار را در رنج ۱۰,۰۰۰~۰ نمایش دهد.

۶-۴-  برنامه ای بنویسید که مقدار ولوم را خوانده و به عدد ۱۰~۰ تبدیل نماید.

اگر مقدار ولوم = صفر بود ؛ لامپ ها خاموش باشند.

اگر ولوم ≤ ۱ بود ؛ لامپ ۱ روشن شود.

اگر ولوم ≤ ۲ بود ؛ لامپ ۲ نیز روشن شود.

به همین ترتیب تا لامپ ۶ به همین شکل روشن شوند.

اگر ولوم = ۱۱ بود ؛ موتور۱ نیز روشن گردد.

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

 

کل دستور کار ها با تخفیف قیمت به صورت یکجا

IRT 20,000.00 – خرید

قیمت کل : ۲۵۰۰۰ تومان

قیمت بعد از تخفیف : ۲۰۰۰۰ تومان

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لوگوی تایید سایت

logo-samandehi